Ofertes d'ocupació pública

Tipus de personal: Personal Laboral Temporal.

Denominació: Monitor i/o director de temps lliure

La Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió de data 28/4/2022, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent: