Oferta pública d'ocupació 2022

La Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió de data 28/4/2022, va adoptar, entre d'altres, l'acord següent: 

 

El que es fa públic en compliment de l'article 70 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic aprovat pel RDLG 5/2015, de 30 d'octubre.

Documents adjunts