BORSA MONITOR/A I DIRECTOR/A TEMPS LLIURE

La Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió de data 19 d'abril de 2023, va acordar aprovar la següent convocatòria: borsa de treball
de monitors i directors de temps lliure:
Per la present es convoca la constitució d'una borsa de treball per cobrir amb caràcter laboral temporal la contractació de monitors i directors
de temps lliure per a les escoles d'estiu que organitza l'Ajuntament de Campanet, que es regirà per les presents bases:

Primera.- Objecte
L'objecte de les bases és regular la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de monitor/a de temps lliure, per cobrir amb caràcter
laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació a l'Ajuntament de Campanet.