SEGONA APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT

20-Octubre-2022

Fent públic que el Ple d'aquesta Corporació, en sessió ordinària de 19/10/2022, va acordar la 2ª' aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Campanet, als àmbits del CR. Major i CR. Creu; examinada la documentació corresponent als canvis introduïts que es deriven de l'informe d'urbanisme del Consell Insular de Mallorca (rebut amb posterioritat a l'aprovació provisional 1a de la MP-NNSS, d'1 de juny de 2022) i trobant-la conforme, després de deliberar per unanimitat, assolint per tant la majoria absoluta legal requerida en aquesta votació, el consistori acorda:

Atorgar l'aprovació provisional 2a a la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament del terme municipal de Campanet als àmbits del Carrer Creu i Carrer Major i sotmetre la modificació de normes subsidiàries, amb l'expedient complet, a la comissió insular d'ordenació del territori del CVonsell de Mallorca, instant l'aprovació definitiva.