RELACIÓ PROVISIONAL d'aspirants admesos i exclosos PLAÇA DE SECRETARI/ÀRIA INTERVENTOR/INTERVENTOR

13-Març-2024

En relació a  BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU, MITJANÇANT SISTEMA DE
CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA COBERTURA AMB CARÀCTER D'INTERÍ DE LA
PLAÇA DE SECRETARI/ÀRIA INTERVENTOR/INTERVENTORA DE L'AJUNTAMENT DE
CAMPANET MITJANÇANT CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE FEIN

 
"Els aspirants exclosos disposen d'un termini de TRES (3) dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquest anunci en el tauler d’anuncis i a la
pàgina web per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva
exclusió.
En cas de no esmenar dins aquest termini els defectes a ells imputables es
considerarà que desisteixen de la seva petició."
 
El termini comença demà i acaba dilluns dia 18 de març. (ambdós inclosos)