Relació provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/va mitjançant concurs com a personal funcionari interí

15-Maig-2024

PRIMER. Aprovar la següent RELACIÓ PROVISIONAL d'aspirants admesos i exclosos

SEGON. Publicar la relació provisional d'admesos i exclosos, així com la composició del Tribunal de Selecció, a la seu electrònica d'aquest Ajuntament https://campanet.sedelectronica.es/info.0 i, en el seu cas, en el Tauler d'anuncis, per a major difusió, als efectes d’abstencions i recusacions.

TERCER.- Els aspirants exclosos disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquest anunci en el tauler d’anuncis i a la pàgina web per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.
En cas de no esmenar dins aquest termini els defectes a ells imputables es considerarà que desisteixen de la seva petició.
Les al·legacions o reclamacions s’hauran de presentar mitjançant registre d’entrada físic o electrònic o en qualsevol de les formes previstes a l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre.TERCER.- Els aspirants exclosos disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d'aquest anunci en el tauler d’anuncis i a la pàgina web per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.
En cas de no esmenar dins aquest termini els defectes a ells imputables es considerarà que desisteixen de la seva petició.
Les al·legacions o reclamacions s’hauran de presentar mitjançant registre d’entrada físic o electrònic o en qualsevol de les formes previstes a l’article 16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre.