PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE DIA 02/08/2023

03-Setembre-2023

Ordre del dia:

- Aprovació d'actes de ssessions anteriors
- Creació de la Junta de portaveus
- Designació d'un vocal al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària (Cadastre)
- Pròrroga del Conveni PISE amb la Conselleria d'Educació
- Decrets de Batlia
- Precs i preguntes