Informació pública modificació acord regulador carrera professional empleats Ajuntament

12-Maig-2022

Prèvia la preceptiva negociació col·lectiva, s'ha aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió de 4 de maig de 2022, la modificació de l'acord municipal que regula la carrera professional dels empleats de l'Ajuntament; el qual se sotmet a informació pública i audiència als interessats per termini de 30 dies, per a la presentació de reclamacions, objeccions o observacions; conformement la previsió de l'article 102 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears. Si es presenten observacions, objeccions o reclamacions, aquestes seran resoltes pel Ple de la Corporació.

En cas de no presentar-se cap, l'acord s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'adoptar un de nou.