BASES PER LES QUALS S'HA DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR (1) PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA MITJANÇANT CONCURS COM A PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ DE L'AJUNTAMENT DE CAMPANET I CREACIÓ D'UNA BORSA

27-Febrer-2024

Anunci: fent públic que mitjançant Decret de Batlia de data 23 de febrer de 2024, s'han aprovat les següents Bases reguladores del procés selectiu per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu/iva mitjançant concurs com a personal funcionari interí de l'Ajuntament de Campanet i creació d'una bossa.

Tota la informació al següent enllaç: https://www.caib.es/eboibfront/ca/2024/11885/