AJUDES TEMPORAL 10 DE DESEMBRE

16-Desembre-2021

El passat divendres dia 10 d’aquest mes, un temporal de vent va creuar les Illes Balears, amb la possibilitat que s'hagin originat danys de diferent consideració.

En aquest sentit, es recorda l'existència de les habituals ajudes per danys personals i materials, competència del Ministeri de l'Interior, que es troben regulades pel Reial decret 307/2005 de 18 de març i per l'Ordre INT / 277/2008, de 31 de gener, que el desenvolupa i estableix el procediment per a la seva concessió, normativa que és d'aplicació immediata.

S'adjunta còpia dels diferents documents esmentats.

Les ajudes van dirigides a:

  • Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin patit danys personals,
  • Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin patit danys materials en el seu habitatge habitual o en els seus béns de primera necessitat.
  • Corporacions locals, per fer front a les despeses d'emergència realitzades.
  • Comunitats de propietaris, per danys en elements comuns.
  • Titulars d'establiments mercantils, industrials o de serveis.
  • Persones físiques o jurídiques que hagin dut a terme prestació personal o de béns, a requeriment de l'activitat competent.

 

 Aquestes ajudes poden ser sol·licitades pels afectats i afectades a la Delegació del Govern de les Illes Balears mitjançant la presentació dels corresponents formularis, en el termini d'un mes des que finalitza el fet causant.